Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Σ. Η κορυφαία κατάκτηση του ΑνθρώπουΣύνταγμα 1857

Το
Σ ύνταγμα
...από την Βουλή των Ελλήνων...από τα κόκαλα βγαλμένο των Ελλήνων τα ιερά…
.
μερικά από τα άθρα του
Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)

1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. H Eλλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.**
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.**
5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. **
3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
4. Nόμος ορίζει με ποιους όρους το Kράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)

1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. H ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Kαμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.
2. Oι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.


MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)

1. H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.2. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Kυβέρνηση.3. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια? οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Eλληνικού Λαού.
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Υπάρχει άραγε ...ανηρτημένο σε κάθε Ελληνικό σπίτι,
να κυματίζει μαζί με την γαλανόλευκη .
στην πιο ψηλή θέση στην καρδιά μας?
.
Συνταγματολόγος της Λάϊον
21ος Αιών

9 σχόλια:

 1. ωραία όλα αυτα...αλλά πολύ φοβάμαι ότι όχι μόνο δεν κυματίζει μαζί με την γαλανόλευκη αλλά καταπατείται καθημερινά!είναι θέμα νοοτροπίας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ,ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΑ ΝΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙ!!!!!!ΛΙΓΟ ΑΚΡΑΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΒΕΒΑΙΑ ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΗΣΤΟΥΜΕ!!!!!!!

  (1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου...ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ............)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γειά σου, maria maltezou!
  Πρέπει να προσπαθήσουμε...
  να το το κάνουμε να κυματίζει,
  να το θυμόμαστε!
  Δόθηκαν τόσοι αγώνες για αυτό ...τόσες θυσίες και είναι ύψιστη κατάκτηση του 'όρθιου' Ανθρώπου!

  @EKATH~.
  Καθόλου ακραίο!
  Πολύ καλή ιδέα!!!
  Έτσι πρέπει..
  να το κρεμάσουμε παντού,
  για να μη 'κρεμάσουμε' μερικούς που φαίνεται... να το ξεχνούν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΒΡΕ ΕΛ.ΖΙΝ ΜΟΥ,ΧΑΡΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΤΟΥΣ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ!!!!!ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

  Αυτο το αρθρο ειναι ισως ο ακρογωνιαιος λιθος γιατι μας κανει ολους κοινωνους και ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ για το μελλον αυτου του τοπου.
  Αγαπητοι μου πολεμιστες/στριες φανταζομαι οτι ολοι εχετε αντιληφθει οτι ο πολεμος εχει ηδη αρχισει!
  Ενας πολεμος εναντιον της Πατριδας σε πολλα και παραλληλα επιπεδα.
  Καποια στιγμη πρεπει να ειπωθουν τα πραγματα με το ονομα τους,ποιος ειναι ποιος, οι νεοι Εφιαλτες,στρατευμενοι και καθοδηγουμενοι,Δημου,ρεπουση,Πρετεντερης,Παπαχελας...ο καταλογος ειναι μακρυς,εχει πολυ πραγμα ο μπαξες,ολοι αυτοι οι Νεοταξιτες που εχουν ετοιμη την χολη να την πεταξουν σε οποιο τολμηση να μιλησει για την Ελλαδα.Αμεσως ειναι φασιστας και εθνικιστης.
  Η μηπως ξεχασαμε τον αληστου μνημης Διαμαντοπουλο να λεει για την σημαια, Σιγα για ενα κουρελοπανο τωρα!!
  Γιαυτο το κουρελοπανο,αχρειε εβλεπες ακομα πριν απο μερικα χρονια κουτσους και αναπηρους που πουλουσαν λαχεια -ηταν αυτοι που αφησαν τα κορμια τους στην Αλβανια τοτε,τωρα πεθαναν πια οι νεωτεροι δεν τους βλεπουν.
  Σε αυτο τον αγωνα δεν περισσευει ΚΑΝΕΙΣ, καθεις εφ'ω εταχθει.
  Φανταζομαι και διορθωστε με αν σφαλλω οτι το υψιστο καθηκον καθε πολεμιστη ειναι αν δει την αληθεια να γυρισει και να την μεταλαμπαδευσει και στους αλλους
  αλλιως τι νοημα εχει ο Αγωνας?
  Απεναντι σε αυτην την καταιγιδα,παραπληροφορησης και πλυσης εγκεφαλου,ολοι οι εχεφρονες Ελληνες οφειλουμε να αντισταθουμε με συγκεκριμενο τροπο.Με ποιο?
  Με το να συζητουμε οσο το δυνατον με περισσοτερους.Οσοι απεργαζονται χθονια σχεδια ΜΟΝΟ αυτο δεν θελουν .ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ.
  Και ας μην ξεχναμε και αυτο. Οτι ο στοχος τους ειναι το μυαλο των Ελευθερων Ανθρωπων,αυτο προσπαθουν να καμψουν,για τους υπολοιπους δεν τους ενδιαφερει,τους εχει ηδη αλεσει η μηχανη του κυμα.
  .......................
  ..Οι λιγοι ψυχωμενοι κι αλλοι ξοφλημενοι!
  Που ειναι το φως σου το κρυμμενο
  αυτο που χρονια περιμενω
  Εσυ που λες πως δεν πεθαινεις
  μονο για λιγο ξαποστενεις
  αντε κουνησου και νυχτωνει
  και εχουμε μεινει παλι μονοι....

  Να ειστε ολοι καλα!
  Καλημερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ~EKATH~
  Ναι ,ναι ας τους καλύτερα...!

  Η μεγαλύτερη τιμωρία, για κάποιον είναι να τον αφήσεις να 'ζήσει' στην Κόλαση που έφτιαξε ο ίδιος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φρυκτωρος,
  ....
  ΜΟΝΟ αυτο δεν θελουν .ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ.
  Και ας μην ξεχναμε και αυτο. Οτι ο στοχος τους ειναι το μυαλο των Ελευθερων Ανθρωπων,αυτο προσπαθουν να καμψουν,για τους υπολοιπους δεν τους ενδιαφερει,τους εχει ηδη αλεσει η μηχανη του κυμα.

  'Δεν θέλουν να σκεφτόμαστε και να μιλάμε...'
  ΔΕΝ θα τους κάνουμε αυτή την χάρη,
  ΔΕΝ πρόκειται, αγαπητέ μας φύλακα,
  ΓΙΑΤΙ... είναι Επιλογή μας,
  Πρώτη και Τελευταία.

  Να είσαι καλά και εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είμαστε υπερήφανοι, που είστε Έλληνες και η Ελλάδα έχει τέτοια παιδιά.
  Μπράβο σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μπράβο, σε όλους τους Έλληνες,
  που νιώθουν Πολίτες όλου του κόσμου
  και απευθύνονται σε όλο τον Κόσμο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γιατί δεν γίνεσαι η αλλαγή... που θέλεις να δεις στον κόσμο;